Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2020-06-14 
Drukuj PDF Wyślij link

Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Autor: Paweł Bielański 

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza. 

Raport o stanie gminy to novum obecnej kadencji samorządu. Konieczność przedstawienia raportu przez burmistrza oraz przeprowadzenia debaty o stanie miasta, została wprowadzona na mocy ustawy w 2018 roku w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów władz publicznych. W debacie mogą i powinni zabierać głos mieszkańcy Oleśnicy. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie chęci udziału w debacie poparte pięćdziesięcioma podpisami mieszkańców naszego miasta. Niestety w tym roku żaden mieszkaniec na debacie się nie stawił. Władze miasta nie zadbały by choć jeden oleśniczanin przedstawił Radzie swoje stanowisko czy też problem związany z funkcjonowaniem naszego miasta.

► Raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2019 można zobaczyć tutaj - link: idumolesnica.bip.gov.pl/rok-2019/326105_raport-o-stanie-gminy.html 

W założeniu raport powinien być również podstawą do prowadzenia dyskusji i dialogu Rady Miasta z burmistrzem na temat przyszłości miasta. Niestety burmistrz Jan Bronś zastosował formułę debaty w której nie znaleziono nawet minuty by porozmawiać o przyszłości Oleśnicy i kierunkach jej rozwoju.

Dochody miasta

Jak widać na poniższej graficie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek PIT) są najważniejszym źródłem dochodów i stanowią w kwocie ponad 42 milionów 1/5 dochodów miasta. Również podatek od nieruchomości, który płaci niemal każdy z nas (osoby prywatne i firmy) stanowi ważną i istotną kwotowo (ponad 19 milionów zł) składową budżetu.

 Struktura dochodów  (źródło: Raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2019r., UMO)

 Mając powyższe na uwadze w Państwa imieniu składałem krytyczne uwagi w stosunku do niektórych wydatków budżetowych za które bezpośrednio odpowiada burmistrz miasta. W porównaniu do roku 2018, różnice wydatków są znaczące i budzą mój stanowczy sprzeciw. I tak:

  • W wydatkach na administrację publiczną podległą burmistrzowi nastąpił wzrost o 3 miliony 586 tys. W sumie wydatki te wyniosły 13 milionów 104 tys.
  • Wszystkie wydatki budżetowych na wynagrodzenie i pochodne wyniosły w sumie 52 miliony 251 tysięcy i były wyższe w 2019 o 6 milionów 106 tysięcy złotych.

Niestety mamy obecnie taką sytuacje, że rosnące wpływy z podatku PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości w dużej mierze są zwyczajnie "przejadane" przez administrację. Jest to skutek m.in. mnożenia stanowisk urzędniczych. Decyzją burmistrza powstały m.in.  2 nowe wydziały w Urzędzie Miasta tj. Wydział Organizacji (OR) oraz Sekcja Komunikacji Społecznej (SKS). Nowe wydziały to powołanie nowych etatów tj. naczelnika OR i kierownika SKS oraz podległych im pracowników.

Powstanie SKS, to nie tylko wzrost etatów w urzędzie, ale również wzrost kosztów  szeroko rozumianej "promocji jednostek samorządu" czyli miasta. W rzeczywistości promocja to często zwykła propaganda w ramach której burmistrz Jan Bronś w sponsorowanych artykułach prasowych czy radiowych  przedstawia i promuje swoją  osobę, a nie nasze miasto. A ponieważ propaganda kosztuje, to wzrost wydatków wyniósł ponad 100 tysięcy w stosunku do 2018 roku, a  cała "promocja" pochłonęła w sumie 743 tysiące złotych (w tym m.in. wydatki  na "słynny" projekt plaża 42 tysiące złotych oraz na płatne występy burmistrza w niszowym Radio Rodzina, które kosztują podatników 24 tysiące). Kolejne tysiące pochłonęło zlecenie firmom zewnętrznym lub osobom fizycznych tak prostych zadań jak prowadzenie miejskiego porfilu Facebook, prowadzenie miejskiej strony internetowej, wykonania filmów YouTube czy nawet zdjęć. Pomimo zatrudnienie kolejnych urzędników te stosunkowo proste zadbnia zlecane są do podmiotów zewnątrznuch. W mojej ocenie to jawne zaprzeczenie zasady gospodarności. Mówiąc krótko: jest to ABSURD!

Wzrost kosztów na promocję miasta mógłby być uznany za obiektywny i uzasadniony gdyby podano statystki np. wzrostu liczby turystów odwiedzających Oleśnicę. Jednak takiej informacji w raporcie przygotowanym, za ponad 15 tysięcy (!), przez "niezależnego eksperta"* nie znajdziemy. W sumie w całym dokumencie nie ma słowo o turystyce i kierunkach działań władz w celu zwiększenia atrakcyjności Oleśnicy. 

Propagnadna kosztem bezpieczeństwa i jakości powietrza 

Wzrost wydatków na administrację oraz propagandę skutkuje ograniczaniem wydatków w innych bardzo ważnych zadaniach miasta. I tak w stosunku do 2018 roku zanotowano spadek wydatków na

  • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa spadek o 121 tysięcy ( w sumie wydatkowano 268 tys).
  • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu spadek wydatków aż o 461 tysięcy. W całym 2019 roku na ten cel wydano zaledwie 165 tysięcy złotych.

Burmistrz, choć ma ku temu finansowe narzędzia, nie reaguje na wzrost liczby zakłóceń porządku publicznego przez osoby nadużywające alkohol. Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy przekazano  w 2019 r. jedynie 45 tysięcy na tzw. patrole ponadnormatywne. To zdecydowanie za mało, mając na uwadze nasilenie się zjawiska zakłóceń porządku, zarówno w ścisłym centrum jak i w wielu rejonach miasta, o których niemal co tydzień informują mieszkańcy i lokalne media. Antywizykówką miasta  stały się grupki amatorów procentowych trunków okupujący oleśnicki rynek. Dochodzi do sytuacji, gdy pijani żule zaczepiają przechodniów i nagminnie załatwiają swoje potrzeby fiziologiczne w miejscach publicznych. Jaskrawy przykład takich incydentów ma miejsce w tzw. przejściu "Pod Arkadami" na ulicy 3 Maja. Nie o takie ożywienie rynku chodziło mieszkańcom miasta. 

Antywizytówka oleśnickiego rynku. Czy takie ożywienie rynku zapowiadał burmistrz w kampanii wyborczej?  (fragment artukułu z lokalnego portalu mojaolesnica.pl)

Stosunkowo niski wzrost zanotowano na ochronę zdrowia - zaledwie 42 tysiące - co świadczy o tym, że ochrona zdrowia mieszkańców nie była priorytetem władz miasta. Wyjątkową bierność władze miasta wykazały również przy wydatkowaniu środków na oleśnicką Kartę Dużej Rodzin, na funkcjonowanie której wydatkowano zaledwie 25 tysięcy złotych z przeznaczonych na ten cel 43 tysięcy. Przypomnę, że w 2019 roku interpelowałem do burmistrza w sprawie dostosowania oleśnickiej KDR do zmian ustawowych co pozwoliło by rozszerzyć pomoc rodzicom rodzin wielodzietnych. Burmistrz pozostał obojętnych na ten postulat, a środki budżetowe przeznaczone dla rodzin wielodzietnych nie zostały wykorzystane. 

Spadek wydatków majątkowych czyli inwestycjnych

Podczas debaty odniosłem się również do wydatków majątkowych, które niestety spadły o kwotę 344 tys. w stosunku do 2019 rok i wyniosły 28 milionów 361 tysiące złotych, w tym 14 milionów 203 tysiące na realizację inwestycji drogowych. Zdecydowana większość inwestycji została przygotowana w poprzedniej kadencji przez ówczesnego burmistrza miasta Michała Kołacińskiego. Pozytywnie oceniłem wykonanie rewitalizacji Placu Zwycięstwa - największej inwestycji w 2019 roku - koszt 6 milionów 145 tysięcy.

Jako radny wybrany z okręgu Serbinowa, pozytywnie oceniłem również wykonanie inwestycji o które zabiegałem jeszcze w 2017 i 2018 roku tj. budowę nowego placu zabaw w parku Mikołaja Kopernika (koszt 80 tys.) oraz przebudowę boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 (koszt 288 tysięcy). Te zadanie wykonał ZBK zgodnie z ustaleniami poprzedniej kadencji. 

Powyższe kwestie poruszałem w debacie opierając się wyłącznie na liczbach podanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Nowy plac zabaw o który zabiegałem już w 2017 roku. 

 * Wątek z debaty w sprawie występienia "niezależnego eksperta" opisał lokalny portal internetowy: www.olesnica24.com/wiadomosci/7582,ile-kosztowal-ekspert-ktory-przedstawil-raport-o-stanie-miasta-zamiast-burmistrza

 


 Obszerną relacje z debaty przedstawiła Panorama Oleśnicka: 

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter