Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 234
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5570
Data: 2018-11-17 
Drukuj PDF Wyślij link

Nowe narzędzia dla samorządu

Autor: Paweł Bielański 

 VIII kadencja Rady Miasta Oleśnicy rozpocznie się 20 listopada 2018 roku. Nowe regulacje prawne wprowadzają szereg zmian w pracy rad gmin.

  Wprowadzone modyfikacje regulujące pracę samorządowców w nowej kadencji wynikają z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian m.in. w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o petycjach czy Kodeksie Wyborczym.

Nowe narzędzia dla mieszkańców i radnych

Rada Miasta Oleśnicy część nowych regulacji wdrożyła w poprzedniej kadencji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wyprzedziliśmy niejako systemowe rozwiązania dla samorządów zarządzone przez władze parlamentarne, w szczególności w zakresie partycypacji społecznej. Od 2016 roku oleśniczanie mają do dyspozycji budżet obywatelski (odbyły się już 3 edycje OBO), następnie wdrożono obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Sesje Rady Miasta każdy mieszkaniec może śledzić poprzez wideo transmisje na miejskiej witrynie internetowej. Takie narzędzia i rozwiązania będą musiały od 2019 roku posiadać wszystkie samorządy w Polsce.

Ponadto na wszystkich szczeblach samorządu wraz z nową kadencją, wdrożone zostaną nowe zasady pracy rad. I tak m.in wprowadzone zostanie:

Imienne głosowania radnych

  W nowych przepisach zastrzeżono, że głosowania jawne na sesjach rady będą musiały odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Imienne wykazy głosowań radnych będą podawane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej danej gminy.

Urządzenie do imiennnego głosowania za pomocą którego rajcy będą głosować  na sesjach Rady Miasta Oleśnicy

Dotychczas w protokole z sesji odnotowywana była jedynie liczba głosów oddanych "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się", bez wskazywania w jaki sposób oddał głos konkretny radny. Teraz każdy wyborca będzie mógł na bieżąco kontrolować swoich przedstawicieli i podejmowane przez nich rozstrzygnięcia na sesji Rady Miasta. 

W mojej ocenie to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż umożliwia mieszkańcom rozliczenie radnych m.in. z ich przedwyborczych deklaracji. W czasie kampanii każdy kandydat deklaruje, "że będzie słuchał głosu mieszkańców". Teraz łatwo będzie powiedzieć "sprawdzam", bo każdy wyborca będzie widział jak przy kolejnych uchwałach poszczególni radni głosują. Czy głos jest  zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, którzy ich wybrali.

Nowe uprawnienia kontrolne radnych

Radny w jednostce samorządu terytorialnego, w której został wybrany będzie miał prawo m.in. do wglądu w działalność urzędu gminy (starostwa powiatowego czy urzędu marszałkowskiego), a także spółek z udziałem tej jednostki samorządu terytorialnego, spółek handlowych z udziałem odpowiednich samorządowych osób prawnych, osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Wykonywanie przez niego tych uprawnień nie będzie mogło naruszać dóbr osobistych innych osób ani przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Takie uprawnienia wcześniej mieli tylko członkowie komisji rewizyjnej.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rada gminy rozpatruje skargi na działania burmistrza, urzędu miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu Rada Miasta powoła komisję skarg, wniosków i petycji. W skład tej komisji wejdą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

Coroczny raport o stanie gminy. Pytania bezpośredno od mieszkańców.

Burmistrz (wójt) co roku, w terminie do 31 maja, będzie musiał przedstawiać radzie raport o stanie gminy, zawierający podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku. Rada rozpatrzy raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Zostanie przeprowadzona debata, w której będą mogli zabierać głos radni oraz po spełnieniu warunków określonych w nowych przepisach - bezpośrednio sami mieszkańcy.
Jeżeli w debacie w sprawie raportu o stanie gminy zechcą wziąć udział mieszkańcy wystarczy, że złożą wcześniej do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami. W przypadku Oleśnicy, tj. gminy zamieszkałej przez powyżej 20 tys. mieszkańców, będzie potrzebne co najmniej 50 podpisów.  

Raport ma obejmować podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta. Dotychczas burmistrz zobligowany był wyłącznie do przygotowania rocznych sprawozdań z wykonania budżetu, które mają charakter jedynie księgowy, określający stopień realizacji przychodów i wydatków budżetowych. Sprawozdania nie dotyczył natomiast wpływu działania władz na sytuację społeczno-gospodarczą miasta.

Prawo do zabrania głosu i zgłaszania na sesji bezpośrednich pytań otwiera mieszkańcom możliwość bieżącej oceny działań  włodarzy oraz pozwoli przedstawić swoje stanowisko radnym.

Podsumowując

 Wprowadzone nowe rozwiązania ocenić należy pozytywnie. Wyposażenie mieszkańców i radnych w dodatkowe narzędzia powinny zapewnić większą jawność i transparentność działań włodarzy miasta, co zawsze niesie pozytywne skutki dla lokalnej społeczności. Sami radni będą mieć większą odpowiedzialność przed wyborcami podczas  imiennych głosowań. Nowe regulacje mogą pomóc również zmniejszyć nierównowagę władzy w samorządzie tj. słabą pozycję rady i nadmierną dominację organu wykonawczego nad stanowiącym, która skutkuje tzw. „lokalnym prezydencjalizmem".

Dobrym rozwiązaniem jest też obowiązek przygotowywania przez burmistrza i przedstawiania do dyskusji na forum rady raportu o stanie miasta. Daje to szansę na regularną, rzeczową debatę na temat kluczowych wyzwań i problemów miasta, a także na rozliczanie władz samorządowych z ich dotychczasowej pracy. A co istotne, prawo do bezpośredniego udziału w debacie zagwarantowano samym mieszkańcom.

Pozostaje oczywiście pytanie na ile otrzymane narzędzia społecznej partycypacji i kontroli będą potrafili wykorzystać radni oraz sami mieszkańcy.  Rola radnych  to również aktywizacja mieszkańców by czynnie włączyli się w ważne dla miasta sprawy - to jedno  z zadań,  które  będę  chciał realizować w nadchodzącej  kadencji. 

 

 

 


KomentarzeAktualności

WORD i Rynek

Sprawa ankiet konsultacyjnych, którą podnosiłem na sesji w interpelacjach skutkowała dość burzliwą dyskusją, którą opisała Panorama Oleśnicka 

czytaj więcej...
Zapytajmy mieszkańców!

Na majowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelacje w sprawie przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych wśród mieszkańców Oleśnicy

czytaj więcej...
Raport i debata o stanie gminy za 2018 rok

 Radnym i mieszkańcom zgodnie z nowym obowiązkiem ustawowym przedstawiono raport o stanie gminy miasta Oleśnicy za 2018 r.

czytaj więcej...
Koszy nie będzie. Za to znaki są dwa!

Burmistrz uznaje, że przy ulicy Wrocławskiej  liczba koszy odpady jest wystarczająca. Po złożonej interpelacji zainstalowano nowy słupek przystankowy. Teraz są dwa, tylko po co? 

czytaj więcej...
Oleśnica bez plastiku

Złożyłem do burmistrza Oleśnicy interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. 

czytaj więcej...
Nowy plac zabaw w Parku Kopernika

Najmłodsi mieszkańcy osiedla Serbinów mogą cieszyć się nowym miejscem do zabawy. W Parku Mikołaja Kopernika powstał nowy plac zabaw.  Niestety pojawił się problem wysychającej trawy w mini strefie piknikowej. 

czytaj więcej...

Newsletter