Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 139
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5269
Data: 2018-05-21 
Drukuj PDF Wyślij link

Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o absolutorium

Autor: Paweł Bielański  Źródło: własne / Panorama Oleśnicka 

Komisje stałe Rady Miasta Oleśnicy w trakcie majowych posiedzeń roboczych dokonują analizy wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Oleśnicy. Pierwszy raz w historii oleśnickiego samorządu radni opozycji zbojkotowali tak ważne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 Komisja Rewizyjna zgodnie z Art. 18a Ustawy o samorządzie gminnym opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi). Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Z tego powodu posiedzenie Komisji Rewizyjnej podczas, którego analizowane jest sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sporządzany jest wniosek o udzielenie absolutorium jest jednym z ważniejszych w całym roku kalendarzowym.  

Całość sprawodzania przedłożonego przez burmistrza Oleśnicy liczy 225 stron - link do  sprawozdania: idumolesnica.ssdip.bip.gov.pl/budzet/budzet.html

Wnioski Komisji Rewizyjnej po analizie sprawozdania

Z przedłożonego przez burmistrza sprawozdania wynika, że ogółem wydatkowano w 2017 r. kwotę 146.663.980,42 zł, co stanowi  87,27 % planu, z kolei plan dochodów po zmianach wyniósł 158.012.709 zł, a jego faktyczne wykonanie 150.179.255,23 zł, to jest 95,04 %.

 Po przeprowadzonej analizie komisja stwierdziła, że  zarówno zadania rzeczowe jak i finansowe określone w budżecie Miasta Oleśnicy na 2017 rok, realizowane były należycie i terminowo, brak realizacji niektórych zaplanowanych zadań wynikł z obiektywnych i niezależnych od Miasta Oleśnicy uwarunkowań, a gospodarka mieniem komunalnym prowadzona była w sposób racjonalny. Realizacja budżetu Miasta Oleśnicy w roku 2017 prowadzona była w sposób gospodarny, celowy i zgodny z prawem. 

Większość z planowanych na rok 2017 zadań została wykonana zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Dochody Miasta zostały wykonane na bardzo dobrym, ponad 95 % poziomie, przez cały rok została zachowana pełna płynność finansowa.
Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem planowany deficyt na koniec roku w kwocie -10.051.055 zł nie wystąpił. Budżet zamknął się nadwyżką (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) w kwocie 3.515.274,81 zł.

Z przeprowadzonej analizy wydatków budżetowych wynika, iż zamierzenia określone w uchwale budżetowej na rok 2017 zostały w większości zrealizowane. Komisja Rewizyjna potwierdziła, iż stosunkowo niewielkie zadłużenie Miasta nie obciąża budżetu, a przy tym daje możliwości ewentualnego bezpiecznego korzystania w przyszłości z kredytu, pożyczki lub przychodów z obligacji, jeśli taka będzie wola organów gminy. Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała zadłużenie z wysokości 15.011.503,19 zł, co w stosunku do dochodów wykonanych stanowi 10 %. Racjonalna polityka finansowa, a także zachowanie dyscypliny finansowej umożliwiły zaciągnięcie mniejszego, niż pierwotnie planowano, długu (o 4.000.000 zł).
Odstępstwa w realizacji planu dochodów i wydatków Miasta Oleśnicy w roku 2017 wynikały z obiektywnych uwarunkowań, co zostało szeroko i wyczerpująco omówione przez organ wykonawczy w sprowadzaniu z wykonania budżetu w roku ubiegłym.

Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok, przedłożonego przez burmistrza i występuje do Rady Miasta Oleśnicy
z wnioskiem o:

  • zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Oleśnicy na dzień 31.12.2017 r.,
  • udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

 

 Komisje stałe Rady Miasta na majowych posiedzeniach anlizują sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przedłożone przez burmistrza 

Bojkot posiedzenia komisji rewizyjnej przez radnych opozycji

Choć posiedzenie komisji rewizyjnej było jednym z najważnejszych w całym roku, komisja obradowała tylko w 2 osobowym składzie (pełny skład komisji liczy 4  radnych). Wg statutu gminy miasta Oleśnicy połowa składu komisji jest wystarczająca by podejmowane decyzje komisji były wiążące i prawomocne. Jednak nieobecność radnych opozycji powołanych do pracy w komisji jest zupełnie niezrozumiała. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w historii oleśnickiego samorządu. 

Radni opozycji Damian Siedlecki oraz Grzegorz Żyła z sobie znanych powodów zbojkotowali posiedzenie Komisji Rewizyjnej, łamiąc tym samym zasady prawne ustalone przez Ustawę o samorządzie gminnym, gdzie  w Art. 18 zapisano, że "Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany”.

Osoba obejmująca mandat radnego zobowiązuje się podczas ślubowania do przestrzegania prawa oraz rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Oleśniczanie oczekują od radnych pracy na rzecz lokalnej społeczności m.in. w czasie posiedzeń komisji. Za tę pracę radni pobierają diety. Dlatego w mojej ocenie postawa radnych Damiana Siedleckiego oraz Grzegorza Żyły stoi w sprzeczności ze złożonym przez nich ślubowaniem. Nie bardzo wiem jak taką postawę radnych wytłumaczyć. Jednak jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej czuję się zobowiązany do przekazania powyższych informacji mieszkańcom Oleśnicy.

Relacje z posiedzenia Komisji Rewizyjnej szeroko opisała Panorama Oleśnicka: 

 

 


KomentarzeAktualności

Postaw na nasz wspólny plan !

Przedstawiam założenia "Planu dla Oleśnicy" dla okręgu nr 2.  Proszę o popracie 21 października dla burmistrza Michała Kołacińskiego i OLEŚNICA RAZEM, a założony plan zostanie zrealizowany !

czytaj więcej...
Remont i przebudowa ulicy Kopernika

Budowa prawoskrętu na ukończeniu. Kolejnym punktem z Planu dla Oleśnicy 2 jest przebudowa i remont ulicy Kopernika 

czytaj więcej...
Przebudowa ulicy Podchorążych

Przebudowa ulicy Podchorążych to jedna z deklaracji wyborczy burmistrza Michała Kołacińskiego i  OLEŚNICA RAZEM. 

 

czytaj więcej...
21 października - Postaw na skutecznego samorządowca !

21 października odbędą sie wybory samorządowe. Będę ubiegał się o mandat radnego Rady Miasta  w okręgu nr 2 

czytaj więcej...
Małe osiedlowe sprawy

 W alejce kasztanowej przy ulicy Sucharskiego zainstalowano kolejną ławkę parkową. 

czytaj więcej...
SPRAWOZDANIE Z KADENCJI

Zgodnie ze z deklaracją złożoną na początku kadencji składam sprawozdanie z wykonania mandatu radnego.

czytaj więcej...

Newsletter