Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 109
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5567
Data: 2018-01-28 
Drukuj PDF Wyślij link

Bezpieczeństwo drogowe przy ul. Wojska Polskiego

Autor: Paweł Bielański 

 W sprawie bezpieczeństwa drogowego na ul. Wojska Polskiego składałem dwukrotnie interpelację. W odpowiedzi zarządca drogi informuje o rozpoczętych działaniach w kierunku poprawy oznakowań przejść dla pieszych.

 Przypomnę, że pierwszy wniosek o interwencję złożyłem w lutym 2017. Po serii  niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w tym rejonie, ponowiłem wniosek w listopadzie 2017r. Interpelacje dotyczyły poprawy bezpieczeństw pieszych korzystających z przejść dla pieszych w biegu ul. Wojska Polskiego, na wysokości II Liceum Ogólnokształcącego przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika oraz przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Leśną. Wskazywane w interpelacji działania naprawcze to: poprawa oznakowania przejść dla pieszych oraz poprawa ich oświetlenia. Wnioskowałem ponadto o dokonanie pomiarów natężenia oświetlania na wskazanych przejściach dla pieszych.

Uszkodzony znak D-6 "przejście dla pieszych" na wyskości II LO wg deklaracji ZDP będzie wymieniony do 31 marca br.

Interwnecja przyniosła efekt

W odpowiedzi na interpelację otrzymałem informację od dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) o zwołanym posiedzeniu Komisji ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, która w dniu 5.12.2017 r odbyła spotkanie robocze z udziałem: przedstawicieli organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych, Policji, Urzędu Miasta Oleśnicy, dyrektora Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy oraz dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych (notatka z posiedzenia komisji na końcu artykułu). Celem posiedzenia komisji było omówienie stanu bezpieczeństwa drogowego na ul. Wojska Polskiego w związku z potrąceniami pieszych oraz podjecie wspólnych działań ukierunkowanych na podniesienie bezpieczeństwa drogowego na tym odcinku ulicy.

ZDP ponadto poinformował, iż w oparciu o postanowienia w/w Komisji poszczególne jednostki administracyjne zadeklarowały podjęcie następujących czynności i działań:

1. Zarząd Dróg Powiatowych podejmie działania (z terminem realizacji do końca I kwartału 2018 roku) poprawiające oznakowanie wzdłuż ul. Wojska Polskiego w rejonie następujących przejść dla pieszych:

  •  przejście dla pieszych na wysokości II LO; gdzie nastąpi:

- demontaż uszkodzonych elementów istniejącego oznakowania pionowego;
- instalacja 2 szt. aktywnych znaków pionowych D-6 (przejście dla pieszych) typu LED tzw. „kroczący ludzik” zasilanych solarnie;
- montaż detektora (czujnika) ruchu pieszych, który będzie aktywował oświetlenie ledowe znaku D-6 „kroczącego ludzika” informując sygnałem świetlnym kierowców o momencie zbliżania się pieszych do przejścia;
- montaż na jezdni tzw.”kocich oczek” (tj.punktowych elementów odblaskowych) wzdłuż oznakowania poziomego (zebry)

Aktywne znaki pionowe D-6 tzw. "kroczący ludzik"  informują kierowców sygnałem świetlnym  o pojawieniu się pieszego

* przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Cmentarną:

- demontaż uszkodzonych elementów istniejącego oznakowania pionowo przejścia dla pieszych oraz konsoli sygnalizacji świetlnej;
- montaż w miejsce dotychczasowych znaków 2 szt. aktywnych znaków pionowych D-6 „przejście dla pieszych” typu LED tzw. „kroczący ludzik”;
- montaż na jezdni tzw. „kocich oczek” wzdłuż przejścia dla pieszych od strony najazdu

* przejście dla pieszych na wysokości budynku PCEiK:
- montaż na jezdni tzw. „kocich oczek” wzdłuż przejścia dla pieszych od strony najazdu

* przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika:
- montaż na jezdni tzw. „kocich oczek” wzdłuż przejścia dla pieszych od strony najazdu


* przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Leśna:
- montaż na jezdni tzw. „kocich oczek” wzdłuż przejścia dla pieszych od strony najazdu

2. Urząd Miasta Oleśnica wystąpił w dniu 15.01.2018 r. z pisemnym wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Odział we Wrocławiu jako właściciela słupów oświetleniowych ulokowany wzdłuż ul. Wojska Polskiego o pilną wymianę obecnych żarówek ze światłem barwy żółtej, na żarówki o większej mocy ze światłami barwy białej na przedmiotowym odcinku drogi (skan pisma do Tauron SA poniżej)

3. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy zadeklarowała podjęcie działań profilaktycznych i dyscyplinujących ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych i podniesienie ich świadomości w zakresie przekraczania jezdni.

Wskazane wyżej działania zarządca drogi (ZDP) określa jako dostosowane do aktualnie posiadanych możliwości finansowych, a zaplanowana kwota do wydatkowania na ten cel wynosi 39.729 zł. 

Dyrektor ZDP poinformowała ponadto, że cyt: „ nie dostrzega konieczności wykonania wnioskowanego w interpelacji badania natężenia oświetlenia dla wskazanych wyżej przejść dla pieszych”, gdyż w ocenie ZDP cyt.:  „podjęte opisane wyżej działania są wystarczające dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych we wskazanych miejscach”.

 Czy zaplanowane działania wystarczą ?

Powołanie doraźnej komisji ds. poprawy bezpieczeństwa należy ocenić pozytywnie. Nie znam przebiegu spotkania komisji, ale mam nadzieje, że zebrani specjaliści, oceniając zakres zaplanowanych działań mają świadomość, że mogą być one nie wystarczające. Montaż nowych aktywnych oznakowań przejść dla pieszych oraz instalacja odblasków w jezdni przed przejściem zapewne poprawi widoczność samego przejścia. Warunkiem koniecznym do poprawy widoczności na tym odcinku drogi jest również wymiana żarówek w lampach ulicznych. Mam nadzieje i oczekuję, że firma TAURON Dystrybucja SA pozytywnie rozpatrzy złożony przez burmistrza wniosek i żarówki barwy białej o większej mocy będą wkrótce zamontowane w lampach wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Nie trzeba być specjalistą, aby stwierdzić, nawet bez pomiarów natężenia oświetlania, że część wskazanych przejść nie jest dostatecznie doświetlona, w szczególności przejście przy ul. Kopernika na wysokości byłej piekarni czy przyjśce na wysokości wjazdu na teren tzw. „czerwonych koszar”, gdzie często dochodzi do potrąceń pieszych. W tych miejscach z/w na geometrię drogi (długa prosta) oraz duże natężenie ruchu pojzadów zasadny jest montaż dodatkowych słupów oświetleniowych, które doświetlą newralgiczne miejsca. Idealne byłoby takie rozwiązanie i efekt jak na zdjęciu poniżej.

Prawidłowo oświetlone przejście dla pieszych 

Podsumowując

Cieszy fakt, że problem bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie miasta zauważono. Znając ograniczone możliwości finansów powiatu, a tym samym podległej jednostki organizacyjnej (ZDP), pozytywnie należy ocenić dedykowanie przez dyrekcję ZDP prawie 40 tys złotych na poprawę infrastruktury drogowej w rejonie wskazanych przejść dla pieszych. Za podjęte działania i dedykowane środki - w imieniu mieszkańców - dziękuje dyrektor ZDP

Jaki skutek przyniosą zaplanowane inwestycje i czynności ? Tego na tą chwilę nie wiemy, na weryfikację i ocenę musimy poczekać do momentu wdrożenia zaplanowanych działań. Deklaruje tym samym dalszy monit działań zarządcy drogi w kierunku poprawy bezpieczeństwa drogowego w tym rejonie. Czekam również na Państwa opinie i sugestie. 

Osobną kwestią pozostaje sprawa barierek ochronnych wzdłuż chodnika, które w ocenie wielu kierowców, ograniczają widoczność i zwyczajnie przeszkadzają przy wyjeździe z ulicy Kopernika na ul. Wojska Polskiego. Istotnym tematem jest również oczekiwana budowa tzw. prawoskrętu na tym skrzyżowaniu.

Przy okazji apeluję do pieszych o zachowanie wzmożonej ostrożności na przejściach, a do kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby pojawiające się na drodze. To głównie od nas samych zależy bezpieczeństwo na drogach !


Poniżej skan notatki służbowej ZDP z posiedzenia Komisji ds. bezpieczeństwa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

  Poniżej skan pisma (wniosku) burmistrza Oleśnicy do firmy Tauron Dystrybucja S.A.


KomentarzeAktualności

Rolowanie komisji

Rządzące miastem ugrupowanie Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowało trzy komisje stałe Rady Miasta. W konsekwencji komisje zostały "zrolowane" i nie wszyscy chętni radni mogli zapisać się do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury

czytaj więcej...
Dysfunkcja Rady Miasta (aktualizacja)

Nie pracują komisje stałe Rady Miasta. Do samodzielnej analizy radnym przedłożono 17 projektów uchwał, w tym obszerny projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.  Projekty uchwał nie będą miały wymaganych statutem miasta opinii komsji.  

czytaj więcej...
Gala oleśnickich krwiodawców 2018

W zacnym gronie oleśnickich krwiodawców miałem zaczyt uczestniczyć w uroczystej gali Zarządu Rejonowego PCK

czytaj więcej...
Kiedy remont dworca PKP?

Czy burmistrz Oleśnicy Jan Bronś przejmie od PKP i wyremontuje budynek dworca? To była jedna z jego obietnic wyborczych. Z takim pytaniem zwrócili się do władz miasta reporteży wrocławskich "Faktów".

 

 

czytaj więcej...
Nowe narzędzia dla samorządu

 VIII kadencja Rady Miasta Oleśnicy rozpocznie się 20 listopada 2018 roku. Nowe regulacje prawne wprowadzają szereg zmian w pracy rad gmin.

czytaj więcej...
Koniec i początek

 16 listopada 2018 roku formalnie zakończyła się VII kadencja Rady Miasta Oleśnicy.  Wkrótce swoją pracę w samorządzie rozpoczną nowo wybrani radni. 

czytaj więcej...

Newsletter