Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2017-12-14 
Drukuj PDF Wyślij link

Komisja Rewizyjna. Kontrola trybu sprzedaży nieruchomości przy ul. Traugutta

Autor: Paweł Bielański 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta przeprowadziła kontrolę doraźną dotyczącą sprzedaży przez Urząd Miasta Oleśnicy budynku położonego przy ulicy Traugutta 9 w Oleśnicy.  

Kontrola doraźna została przeprowadzona w dniu 8 grudnia br. Wniosek o przeprowadzenie kontroli złożył przewodniczący Rady Miasta - Wiesław Piechówka, który otrzymał zalecenie przeprowadzenia przedmiotowej kontroli z Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Polecenie kontroli wynikało z podejrzenia nieprawidłowości w sposobie i trybie zbycia nieruchomości przez Urząd Miasta, zgłoszonego do CBA przez mieszkańca Oleśnicy. 

Budynek mieszkalny przy ul. Traugutta  9 

Tryb i legalność sprzedaży 

Kontrola miała zadanie ocenę legalności i prawidłowości trybu sprzedaży nieruchomości - budynku mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 9 w Oleśnicy.

Komisja Rewizyjna wysłuchła wyjaśnień Adama Helińskiego naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy oraz dokonała analizy przedłożonej dokumentacji przetargowej.

Komisja w toku kontroli stwierdziła, że procedura sprzedaży odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.). Procedura sprzedaży wskaznego budynku mieszkalnego została rozpoczęta z zgodnie z poleceniem burmistrza Miasta Oleśnicy nr 1/VI/2010 z dnia 6.12.2010 roku. Ponadto ustalono, że w latach 2011-2017 przprowadzono kolejnych 5 procedur przetargowych. W ramach każdej z procedur Urząd Miasta Oleśnica (UMO) przeprowadził 3 lub 4 postępowania przetargowe w formie ustnych przetargów nieograniczonych. Łącznie przeprowadzono 17 postępowań przetargowych.

Każda procedura przetargowa poprzedzona była wyceną (oparatem szacunkowym) przedmiotowej nieruchomości wykonaną na zlecenie UMO przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z przepisami wynikającymu z w/w ustawy operat szacunkowy może być wykorzystywany na potrzeby planowanych przetargów przez okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu wymagana jest jego aktualizacja. W latach 2011-2016 na potrzeby kolejnych przetargów sporządzono 5 operatów szacunkowych przedmiotowej nieruchomości. 

Ostatnia wycena rzeczoznawcy z dnia 22.12.2016r. określała wartość nieruchomości na kwotę 324.000,00 zł. Na podstawie tej wyceny w 2017 roku przeprowadzono 4 ustne przetargi nieograniczone. Informacja o planowanych przetargach umieszczane były na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy, na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta, na stronie internetowej www.oleśnica.pl (zakładka Aktualności), na stronie Monitora Urzędowego (www.monitorurzedowy.pl - portal branżowy zamówienia publiczne i nieruchomości) oraz w lokalnym tygodniku prasowym. 

W oparciu o art. 67 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu z dnia 16.03.2017r. ustalono cene wywyoławczą na kwotę 330.000,00 zł. Następnie w 3 kolejnych przetargach obniżano cenę, co było umocowane przywołanym wyżej zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościmami, stanowiącym o możliwości obniżenia ceny wywoławczej po nierostrzygniętym pierwszym przetargu do kwoty nie niższej niż 50 % wartości nieruchomości. 

Roztrzygnięcie przetargu nastąpiło  w dniu 3.10.2017 roku. Cena wywoławcza wynosiła 195.00,00 zł, a nieruchomość sprzedano za kwotę 197.000, 00 zł. Do przetargu przystapił 1 ofernet. 

W toku kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła również, że w czasie kolejnych 16 postępowań przetargowych, żaden ofernt nie wpłacał wymaganego wadium, w konsekwencji przetargi unieważniano z powodu braku oferentów.

Ponadto stwierdzono, iż w czasie postępowań przetargowych nie zastosowno rokowań z potencjalnymi nabywcami. Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszca w drodze rokowań możliwość obniżenia ceny nieruchomości do 40 % jej wartości. 

Ocena stanu technicznego nieruchomości

Podczas kontroli członkom Komisji przedłożono ponadto dokument pn. "Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego wyłączonego z użytkowania w Oleśnicy przy ul.Traugutta 9" wykonany na zlecenie ZBK Oleśnica. W protokole oceny stanu technicznego określono stan techniczny budynku jako zły, wymagający remontu kapitalnego. Koszt remontu kapitalnego oszacowano na kwotę 500-700 tys. zł. Ze względu na fakt, że stan techniczny elewacji budynku zagrażał m.in. bezpieczeństwu pieszym ZBK Oleśnica wykonał jedynie remont elewacji od strony ulicy Traugutta. 

Wnioski komisji

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją przetargową oraz po wysłuchaniu wyjaśnień naczelnika Adama Helińskiego, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nieruchomość - budynek mieszkalny położony przy ulicy Traugutta 9 w Oleśnicy został sprzedany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W toku kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w trybie sprzedaży nieruchomości.

Protokół z posiedzenia Komisji z dn. 8.12.2017r oraz sprawozdanie z kontroli, po zaakceptowaniu przez Komisję Rewizyjną, będzie do wglądu w biurze Rady Miasta.


Poniżej fragment oraz zdjęcia z protokołu oceny techncznej przedmiotowego budynku: 

Fragment oceny technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 9 ( podsumowanie) 

 

Zdjęcia wnętrza budynku 

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter