Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2017-10-04 
Drukuj PDF Wyślij link

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Autor: Paweł Bielański 

Rada Miasta Oleśnicy zaakceptowała zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy. Dokument planistyczny wyznacza kierunki  rozwoju Oleśnicy do 2046 roku. 

 

Wprowadzenie zmian było wskazane bowiem poprzednie studium uchwalone  przez Radę Miasta w 2007 roku było już w dużej części nieaktualne. Studium określa cele i kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez oleśnicki samorząd na kolejne lata.

Studium otwiera możliwości rozwoju miasta

Wprowadzone zmiany w studium uwzględniają możliwości budżetu miasta Oleśnicy i koncentrują się przede wszystkim na polepszeniu standardu życia mieszkańców i rozwoju Oleśnicy, m.in. poprzez systematyczne polepszanie warunków mieszkaniowych oraz rozwoju usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem, zapewnienie większej ilości miejsc pracy oraz rozwój ścisłego centrum jako ośrodka usługowego. Ponadto studium nakreśla kierunki działań dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców m.in. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, jak również ochrony walorów zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych naszego miasta.
Osobiście głosowałem "ZA" zmianami w studium, również dlatego, że dokument ten uwzględnia Państwa sugestie kierowane do mnie dotyczące wydzielenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Cele i kierunki rozwoju

Biorąc pod uwagę  istniejące uwarunkowania rozwoju naszego miasta w studium określono główne cele polityki przestrzennej, m.in. takie jak:

- uporządkowanie struktury przestrzennej przez doinwestowania na obszarach wolnych terenów budowalnych;

- zapewnienie mieszkańcom satysfakcjonującej oferty pracy poprzez rozwój funkcji gospodarczych;

- rozwój funkcji usługowych zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem, ukierunkowanych na obsługe lokalną oraz regionalną;

- stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej poprzez wyznaczenie nowych obszarów aktywności gospodarczej w powiązaniu z obowdnicą Oleśnicy;

- modernicacja układu komunikacyjnego miasta poprzez podniesienie parametrów dróg

- rózwój funkcji turystyczono-rekreacyjnej poprzez wykorzystanie zespołu parkowo-zamkowego

- poprawa stanu funkcjonowania terenów zieleni publicznej  oraz wyznaczanie nowych terenów zieleni parkowej

Ogólne zasady kształtowania i zagospodarowania zabudowy

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które są aktem prawa miejscowego należy uwzględniać główne cele studium takie jak:

- podwyższenie standardu budynków poprzez przebudowę, rozbudowę oraz renowację

- podwyższenie stanadardu  mieszkań poprzez budowę pełnej infrastruktury 

- wyposażenie osiedli w stałe punkty usługowe, w tym wprowadzanie lokali handlowych w parterach budynku

- zwiększenie liczby terenów zielonych i rekreacyjnych

- eliminacja parkingów i garaży jednopoziomowych na rzecz podziemnych i wielokondygnacyjnych

- wprowadzanie zabudowy maksymalnie 5 kondygnacyjnej 

 Kierunki rozwoju aktywność gospodarczej 

Studium zakłada zwiększenie potencjału aktywności gospodarczego miasta zapewniającego nowe miejsca pracy oraz powiększającego dochody gminy. Obecnie już wiadomo, że rozwój infrastruktury przestrzennej będzie prowadzony głównie w specjalnej strefie ekonomicznej. Ponadto w studium wyznaczono tereny do lokalizacj obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw ( są to nieruchomości w pobliżu sklepu Leclerc przy ul. Moniuszki oraz sklepu Lidl przy ul. Wojska Polskiego). Umożliwia również  utworzenie tzw. farm paneli fotowoltanicznych na nieruchomośach w wschodnieh części miasta (przy SSE).

Korzystne zmiany dla Serbinowa

Nowe studium wprowadza zmiany zgłaszane przez zmieszkańców z ulicy Wojska Polskiego i Sikorskiego dotyczące zagospodarowania działki wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Mieszkańcy wskazywali kierunek zagospodarowaniaj tych działek jako pas zieleni izolacyjnej (oznaczenie "ZI"- zieleń izolacyjna na planie studium) oraz z przeznaczeniem na parkingi ( oznaczenie "KS"- kominikacja samochodwa). Wszytkie te uwagi zostały w nowym studium uwzględnione.
 

 Zmiany w studium uwzględniły postulaty zgłaszane przez mieszkańców osiedla Sebinów. Na planie oznaczono nowe kierunki zagospodarowani działek wzdłuż ulicy Wojska Polskiego.

Zmiana w studium zamyka temat koncepcji zagospodarowanie tego terenu pod zabudowę wielorodzinną proponowaną przez poprzednie władze Oleśnicy. Koncepcja ta nie była znana mieszkańcom, opracowanie jej nie poprzedziły konsultacje, a w konsekwencji proponowany w koncepcji sposób zabudowy tego terenu wywołał stanowczy sprzeciw mieszkańców tej część Serbinowa. Przypomnę, iż Burmistrz Kołaciński po rozmowach z mieszkańcami wycofał działkę z procedury przetargowej, a przy wprowadzaniu zmian do studium zagospodarowania wprowadzone zostały zgłaszane przez mieszkańców uwagi.

 Plan ze studium z 2007 roku dopuszczał możliowść zabudowy działki z przeznaczeniem na mieszkania wielorodzinne  z funkcjami usługowmi (oznaczenie"MU" na planie).

Wprowadzone zmiany  w studium wykluczają realizacjię koncepcji urbanistycznej zaproponowane przez władze miasta w 2010 roku 

W stosunku do pozostałych terenów osiedla Serbinów, w studium nie wprowadzono żadnych istotnych zmian. Cały teren osiedla oznaczony jest jako "Teren zainwestowany o wysokiej intensywności zabudowy", co należy odczytać, iż nie wskazana jest dalsza jego zabudowa. 

Spółdzielcy zdecydują

Jedynym dysponentem gruntów pod zabudowę wielorodzinną (oznaczenie "M" na studium) w obrębie osiedla Serbinów pozostaje niezmiennie SM "Zacisze". To od woli spółdzielców, rady nadzorczej oraz zarządu "Zacisza" zależy czy w przyszłości  na terenach między jednostką Straży Pożarnej, a tzw. górką pojawią się jakiekolwiek zabudowania. Wymogiem narzuconym przez studium jest ograniczona powierzchnia zabudowy - nie będzie mogła być większa niż 50 % powierzchni działki. Ponadto studium wporowadza konieczność pozostawienie nie mniej niż 30 % powierzchni biologicznie czynnej (tereny zieleni) z funkcją rekracyjną. Zaleca się również wydzielenie miejsc parkingowych, ze wskazaniem na budowę parkingu podziemnego lub poziomego. Studium jest dokumentem planistycznym, szczegółowe zapisy i uwarunkowania wskazane w studium powinny być ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Organy spółdzielni wybierają sami mieszkańcy, zatem nie wyobrażam sobie sytuacji, by władze Zacisza pominęły głos mieszkańców przy zagospodarowaniu tego terenu. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: idumolesnica.bip.gov.pl/articles/view/106803/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html/year:2017/month:10/day:25


 

Nieznajomość prawa szkodzi (aktualizajca 30.10.2017r)

Krótko chciałbym się również odnieść do fałszywych informacji rozpowszechnianych przez jedną z radnych RM, powielanych bezwidenie przez jedną z lokalnych gazet. Otóż, radna ta stwierdziła: "(...) Czy mieszkańcy Serbinowa wiedzą, że reprezentujący ich radni zgodzili się na dopuszczenie całkowitej zabudowy trawników pod ich oknami ?".

Szanowni Państwo, z pełną odpowiedzialnośćą zapewniam, iż nic takiego nie miało miejsca. Jako radny stanowczo dementuję taką fałszywą tezę. Rozpowszechnianie tak skrajnie nieprawdziwych informacji świadczy o kompletnej nieznajomości zasad planowania przestrzenngo, niezrozumienia zapisanych uwarunkowań wskazanych w zmienianym studium, jak również zasad wynikajacych z ogólnych przepisów prawa budowlanego.

Zmiany w studium są korzystne dla osiedla Serbinów, a mieszkańcy dzięki wprowadzonym w studium zapisom zyskali m.in. wspomniane wyżej gwarancje zachowania pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. 

 

 

 


KomentarzeMałgorzata Lipska
2017-11-05 19:39:09
Komentarz usunięty dnia: 5.11.2017: spam - nieprawdziwe informacje
Małgorzata Lipska
2017-11-03 20:42:14
Komentarz usunięty dnia: 3.11.2017: spam
Małgorzata Lipska
2017-11-03 18:02:08
Komentarz usunięty dnia: 3.11.2017: spam
Paweł Bielański
2017-11-02 21:23:10
Powtórzę, stwierdzając pytaniem cyt. "Czy mieszkańcy Serbinowa wiedzą, że reprezentujący ich radni zgodzili się na dopuszczenie całkowitej zabudowy trawników pod ich oknami ", atakuje Pani trzech radnych, błędnie odczytując informacje zawarte w studium. Wynika to albo z braku zrozumienia zapisów albo z braku znajomości przyjętych zasad w planowaniu przestrzennym. Na sesji podczas procedowania uchwały dot. zmian studium, łamie Pani regulamin rady, później używając tłumaczeń, które obecna rada miasta jeszcze nie słyszała. Mało tego, podczas sesji naciska Pani na radnych używając irracjonalnych metod. Aż kipi Pani z emocji. Rozumiem, że to zapowiadane radnym Oleśnica Razem zaostrzenie kursu. Pani wola i wybór. Proszę "strzelać" do mnie dalej - jestem gotowy. Dziękuje za tak częste wizyty na mojej stronie. PS. Święta spędzam z rodziną, także Pani wybaczy nieobecność.
Małgorzata Lipska
2017-11-02 20:51:02
Komentarz usunięty dnia: 26.11.2017: spam
Paweł Bielański
2017-11-02 17:21:50
Widzę, że nawet dzień Wszystkich Świętych nie przynosi Pani chwili refleksji. Widać, emocje biorą górę... Szanowna Pani, problem w tym, że nie rozumie Pani lub błędnie odczytuje zapisy w studium, a w konsekwencji przekazuje błędne informacje.
Małgorzata Lipska
2017-11-01 13:41:33
Panie Radny, problem w tym, że to Pan rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Rozumiem, że trudno jest pogodzić z niewygodna prawdą i najłatwiej nie przyjmować jej do wiadomości. Jest to jednak prawda. Ponownie wklejam sprostowanie: pkt. 4 dotyczy obszaru całego miasta, także Serbinowa. Tam podana jest podstawa prawna i numery stron tekstu studium. ____ https://www.facebook.com/notes/ma%C5%82gorzata-lipska-radna-rady-miasta-ole%C5%9Bnicy/skutki-przyj%C4%99cia-studium-zagospodarowania-przestrzennego/1503962093030670/
Paweł Bielański
2017-10-31 17:04:34
Szanowna Pani radna, dementowanie fałszywych informacji przekazywanych mieszkańcom traktuję jako swój obowiązek.
Małgorzata Lipska
2017-10-30 17:15:07
Panie Radny, skoro usuwa Pan moje komentarze, to proszę jeszcze usunąć ostatni akapit swej wypowiedzi, w której zawarte są nieprawdziwe, znieważające mnie informacje.
Małgorzata Lipska
2017-10-26 10:23:24
Komentarz usunięty dnia: 27.10.2017: spam - nieprawdziwe informacje
Małgorzata Lipska
2017-10-26 10:19:38
Komentarz usunięty dnia: 27.10.2017: spam
Małgorzata Lipska
2017-10-26 10:17:39
Komentarz usunięty dnia: 27.10.2017: spam
Małgorzata Lipska
2017-10-26 10:13:29
Pomówienia kierowane pod moim adresem w końcowej części tekstu świadczą o nieznajomości tekstu studium lub o celowym wprowadzaniu mieszkańców w błąd. Każda z tych ewentualności jest naganna.
Małgorzata Lipska
2017-10-26 10:08:49
Komentarz usunięty dnia: 27.10.2017: spam - nieprawdziwe informacje
Małgorzata Lipska
2017-10-26 10:05:31
Komentarz usunięty dnia: 27.10.2017: spam

Aktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter