Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i)

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 168
Łączna liczba odwiedzin od początku: 2834
Data: 2017-10-04 
Drukuj PDF Wyślij link

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Autor: Paweł Bielański 

Rada Miasta Oleśnicy zaakceptowała zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy. Dokument planistyczny wyznacza kierunki  rozwoju Oleśnicy do 2046 roku. 

 

Wprowadzenie zmian było wskazane bowiem poprzednie studium uchwalone  przez Radę Miasta w 2007 roku było już w dużej części nieaktualne. Studium określa cele i kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez oleśnicki samorząd na kolejne lata.

Studium otwiera możliwości rozwoju miasta

Wprowadzone zmiany w studium uwzględniają możliwości budżetu miasta Oleśnicy i koncentrują się przede wszystkim na polepszeniu standardu życia mieszkańców i rozwoju Oleśnicy, m.in. poprzez systematyczne polepszanie warunków mieszkaniowych oraz rozwoju usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem, zapewnienie większej ilości miejsc pracy oraz rozwój ścisłego centrum jako ośrodka usługowego. Ponadto studium nakreśla kierunki działań dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców m.in. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, jak również ochrony walorów zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych naszego miasta.
Osobiście głosowałem "ZA" zmianami w studium, również dlatego, że dokument ten uwzględnia Państwa sugestie kierowane do mnie dotyczące wydzielenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Cele i kierunki rozwoju

Biorąc pod uwagę  istniejące uwarunkowania rozwoju naszego miasta w studium określono główne cele polityki przestrzennej, m.in. takie jak:

- uporządkowanie struktury przestrzennej przez doinwestowania na obszarach wolnych terenów budowalnych;

- zapewnienie mieszkańcom satysfakcjonującej oferty pracy poprzez rozwój funkcji gospodarczych;

- rozwój funkcji usługowych zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem, ukierunkowanych na obsługe lokalną oraz regionalną;

- stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej poprzez wyznaczenie nowych obszarów aktywności gospodarczej w powiązaniu z obowdnicą Oleśnicy;

- modernicacja układu komunikacyjnego miasta poprzez podniesienie parametrów dróg

- rózwój funkcji turystyczono-rekreacyjnej poprzez wykorzystanie zespołu parkowo-zamkowego

- poprawa stanu funkcjonowania terenów zieleni publicznej  oraz wyznaczanie nowych terenów zieleni parkowej

Ogólne zasady kształtowania i zagospodarowania zabudowy

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które są aktem prawa miejscowego należy uwzględniać główne cele studium takie jak:

- podwyższenie standardu budynków poprzez przebudowę, rozbudowę oraz renowację

- podwyższenie stanadardu  mieszkań poprzez budowę pełnej infrastruktury 

- wyposażenie osiedli w stałe punkty usługowe, w tym wprowadzanie lokali handlowych w parterach budynku

- zwiększenie liczby terenów zielonych i rekreacyjnych

- eliminacja parkingów i garaży jednopoziomowych na rzecz podziemnych i wielokondygnacyjnych

- wprowadzanie zabudowy maksymalnie 5 kondygnacyjnej 

 Kierunki rozwoju aktywność gospodarczej 

Studium zakłada zwiększenie potencjału aktywności gospodarczego miasta zapewniającego nowe miejsca pracy oraz powiększającego dochody gminy. Planowane jest wyznaczenie centrum usług ogólnomiejskich (obszar Starego Miasta) oraz 5 mniejszych ośrodków usług ponadpodstawowych pełniacych jednocześnie funkcję obszarów przestrzeni publicznej. Wybór konkretnego terenu do zainwestowanie pozostaje do decyzji władz gminy w porozumieniu z mieszkańcami i inwestorami.  

Ponadto w studium wyznaczono tereny do lokalizacj obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw ( są to nieruchomości w pobliżu sklepu Leclerc przy ul. Moniuszki oraz sklepu Lidl przy ul. Wojska Polskiego).

Korzystne zmiany dla Serbinowa

Nowe studium wprowadza zmiany zgłaszane przez zmieszkańców z ulicy Wojska Polskiego i Sikorskiego dotyczące zagospodarowania działki wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Mieszkańcy wskazywali kierunek zagospodarowaniaj tych działek jako pas zieleni izolacyjnej (oznaczenie "ZI"- zieleń izolacyjna na planie studium) oraz z przeznaczeniem na parkingi ( oznaczenie "KS"- kominikacja samochodwa). Wszytkie te uwagi zostały w nowym studium uwzględnione.
 

 Zmiany w studium uwzględniły postulaty zgłaszane przez mieszkańców osiedla Sebinów. Na planie oznaczono nowe kierunki zagospodarowani działek wzdłuż ulicy Wojska Polskiego.

Zmiana w studium zamyka temat koncepcji zagospodarowanie tego terenu pod zabudowę wielorodzinną proponowaną przez poprzednie władze Oleśnicy. Koncepcja ta nie była znana mieszkańcom, opracowanie jej nie poprzedziły konsultacje, a w konsekwencji proponowany w koncepcji sposób zabudowy tego terenu wywołał stanowczy sprzeciw mieszkańców tej część Serbinowa. Przypomnę, iż Burmistrz Kołaciński po rozmowach z mieszkańcami wycofał działkę z procedury przetargowej, a przy wprowadzaniu zmian do studium zagospodarowania wprowadzone zostały zgłaszane przez mieszkańców uwagi.

 Plan ze studium z 2007 roku dopuszczał możliowść zabudowy działki z przeznaczeniem na mieszkania wielorodzinne  z funkcjami usługowmi (oznaczenie"MU" na planie).

Wprowadzone zmiany  w studium wykluczają realizacjię koncepcji urbanistycznej zaproponowane przez władze miasta w 2010 roku 

W stosunku do pozostałych terenów osiedla Serbinów, w studium nie wprowadzono żadnych istotnych zmian. Cały teren osiedla oznaczony jest jako "Teren zainwestowany o wysokiej intensywności zabudowy", co należy odczytać, iż nie wskazana jest dalsza jego zabudowa. 

Spółdzielcy zdecydują

Jedynym dysponentem gruntów pod zabudowę wielorodzinną (oznaczenie "M" na studium) w obrębie osiedla Serbinów pozostaje niezmiennie SM "Zacisze". To od woli spółdzielców, rady nadzorczej oraz zarządu "Zacisza" zależy czy w przyszłości  na terenach między jednostką Straży Pożarnej, a tzw. górką pojawią się jakiekolwiek zabudowania. Wymogiem narzuconym przez studium jest ograniczona powierzchnia zabudowy - nie będzie mogła być większa niż 50 % powierzchni działki. Ponadto studium wporowadza konieczność pozostawienie nie mniej niż 30 % powierzchni biologicznie czynnej (tereny zieleni) z funkcją rekracyjną. Zaleca się również wydzielenie miejsc parkingowych, ze wskazaniem na budowę parkingu podziemnego lub poziomego. Studium jest dokumentem planistycznym, szczegółowe zapisy i uwarunkowania wskazane w studium powinny być ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Organy spółdzielni wybierają sami mieszkańcy, zatem nie wyobrażam sobie sytuacji, by władze Zacisza pominęły głos mieszkańców przy zagospodarowaniu tego terenu. 


Nieznajomość prawa szkodzi

Krótko chciałbym się również odnieść do fałszywych informacje rozpowszechnianych przez radną Małgorzatę Lipską, powielanych bezwiednie przez inne osoby, a dotyczące ewentualnej "całkowitej zabudowy trawników" pod Państwa oknami. Z pełną odpowiedzialnośćą zapewniam, iż nic takiego nie będzie miało miejsca. Rozpowszechnianie tak skrajnie nieprawdziwych informacji  świadczy o kompletnej nieznajomości zasad planowania przestrzenngo, nieznajomości uwarunkowań wskazanych w zmienianym studium oraz braku wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawa budowlanego.

 

 

 


KomentarzeAktualności

Nowy chodnik wzdłuż Kopernika

Sekcja Dróg  Miejskich realizuje kolejną oczekiwaną inwestycję w obrębie osiedla Serbinów.  Powstaje chodnik  na odcinku od parku do bloku Kopernika nr 15

czytaj więcej...
Oświetlenie Parku Kopernika w 2018

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy oświetlenia w Parku Mikołaja Kopernika. Tereny parku będą oświetlone w 2018 roku.

 

czytaj więcej...
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rada Miasta Oleśnicy zaakceptowała zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy. Dokument planistyczny wyznacza kierunki  rozwoju Oleśnicy do 2046 roku. 

 

czytaj więcej...
Wyniki ankiety konsultacyjnej

W dniach od 11 do 25 września mieszkańcy osiedla Serbinów mieli możliwość wyrażenia swojej opinii w sprawie instalacji wyspowych progów zwalniających na ulicy Podchorążych. Oto wyniki ankiety konsultacyjnej.

czytaj więcej...
Dotacje na wymianę starych pieców

Burmistrz Oleśnicy przedłożył radnym projket uchwały wdrażającej program pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".   Mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe będą mogli uzyskać dotację na proekologiczne źródła ogrzewania. 

 

czytaj więcej...

Newsletter