Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 51
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4804
Data: 2017-09-23 
Drukuj PDF Wyślij link

Alkohol impulsem do rozwoju ?

Autor: Paweł Bielański 

Do radnych RM wpłynęły dwie petycje właściciela DH Rynek , w których proponuje zmianę uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Oleśnica.

Petycje dotyczą zmiany Uchwały nr V/32/2003 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003 roku. Oleśnicki samorząd zgodnie z ustawą o petycjach ma 3 miesiące na ich rozptrzenie. Ponieważ sprawa lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu jest bardzo ważna społecznie oraz ma duże znaczenie dla funkcjonowania naszego miasta, ewentualne zmiany będa zapewne przedmiotem analiz m.in. przez miejskich prawników. Jako radny, pragnę Państwu przedstawić obecny stan prawny oraz zakres proponowanych zmian. Zaznaczam, iż poniższe opinie to jedynie mój pogląd w tej sprawie.

Propozycja zmian 

Autor petycji sugeruje, iż obecna uchwała, obowiązująca od 14 lat, godzi w możliwość swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także w rozwój ekonomiczny i społeczny miasta. Jednocześnie składa propozycję zmian w przedmiotowej uchwale, proponując zmianę sposobu mierzenia odległości punktów sprzedaży alkoholu od obiektów chronionych, która to zmiana ma zapewnić rozkwit handlu na oleśnickim rynku.  Właściciel DH Rynek wnosi również do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani (MKRPAiPN) oraz Burmistrza Oleśnicy o zastosowanie odstępstwa przewidzianego w §2 ptk.1 przywołanej wyżej Uchwały, które to odstępstwo zezwoli na sprzedaż alkoholu w DH Rynek. Odstępstwo dotyczyło by wymogu zachowanie odległości 30 metrów od chronionego uchwałą obiektu kultu religijnego, tu: Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy.

Sporny sposób mierzenia odległości

Przypomnę, iż wg obowiązującej obecnie Uchwały RM Oleśnicy obiektami chronionymi są: budynki szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczych, domów kultury, bibliotek, obiekty kultu religijnego, zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, budynki dworców kolejowych i autobusowych, zakładów przemysłowych, obiektów zajmowanych przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz zakładów karnych lub administracji publicznej. W myśl obowiązującej uchwały w Oleśnicy od 14 lat, nie wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jeżeli najbliższa odległość mierzona w linii prostej pomiędzy budynkami lub obiektami, w których znajduje się punkt sprzedaży, a w/w chronionymi obiektami wynosi mniej niż 30 metrów.

 Autor petycji wskazuje zmianę sposobu mierzenia odległości poprzez zapis, wskazujący, iż najbliższa odległość miejsca sprzedaży alkoholu podawania napojów alkoholowych od w/w chronionych obiektów wynosiłaby 30 m i liczona by była ciągiem komunikacyjnym pomiędzy wejściami tj. od wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia obiektów chronionych. Argumentując, że podobne rozwiązanie stosowane są w niektórych, sąsiednich miastach. Ponadto autor petycji podnosi, że przez ostatnie 14 lat na terenie miasta kilkukrotnie wydawano koncesje na sprzedaż alkoholu z pominięciem zapisów obowiązującej uchwały stosując zasadę odstępstwa przewidzianego w §2 ptk.1 Uchwały RM Oleśnicy. Takie odstępstwo zastosowano m.in. wydając koncesję na podawanie alkoholu w „Restauracji Teatralna” przy ul. Kochanowskiego czy też dla Kino-kawiarni „Spirala” mieszącej się obok biblioteki przy ul. Mikołaja Reja. 

Jasne i jednoznaczne przepisy to wymóg prawny 

 Ponieważ obecna uchwała RM Oleśnicy obowiązuje od 14 lat, a Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązuje od lat 35 można stawiać tezę, że zmieniły się realia rynkowe, a obecnie obowiązująca uchwała jest przestarzała. Jednak należy pamietać, iż choćby radni mieli jak najlepsze intencje, przy ustanawianiu uchwał muszą działać na podstawie i w granicach prawa.

I tu należy zauważyć, iż proponowana zmiana sposobu mierzenia „spornej” odległości rodzi wiele niejasności, a problem ten jest przedmiotem sporów w wielu radach gmin w całej Polsce. Często konieczne jest rozstrzygnięcie takiego sporu przez Sąd. Najnowszy wyrok w analogicznej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). Wojewoda Łódzki zaskarżył uchwałę Rada Miasta Przedbórz, gdzie m.in. jako nieprawidłowy wskazł sposób mierzenia odległości "od drzwi do drzwi".
W sporze z Wojewodą, Rada Miejska w Przedborzu podnosiła, że ustawodawca nie określił minimalnej odległości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od szczególnej kategorii obiektów. Ponadto rajcy Przedborza wskazywali, że Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwalona została w roku 1982, a więc w czasach nieadekwatnych do aktualnych realiów ustrojowych, gospodarczych i społecznych, a brak zmiany uchwały może stanowić przejaw dyskryminacji dla części przedsiębiorców, których sklepy czy też lokale znajdują się w mniejszej odległości od "obiektów chronionych". W uzasadnieniu wyroku z 5 lipca 2017 r. WSA w Łodzi wskazuje, iż Wojewoda: "(…) Zauważył, że sposób pomiaru odległości między ww. obiektami tj. pomiar najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych (...) jest iluzoryczny" . Dalej WSA w uzasadnieniu wyroku podtrzymuję argumenty Wojewody, stwierdzając: „(...) odległość 20 m przy przyjętym w uchwale sposobie mierzenia odległości (...) pozwala na usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych np. naprzeciwko lub niemal naprzeciwko okien szkoły lub przedszkola, po drugiej stronie drogi lub ulicy, czy też na tyłach budynku obiektu "chronionego". Z kolei w odpowiedzi na zarzut „archaiczność” przepisów Sąd zauważa, iż: ”(...) zmiana ustroju społeczno-polityczno-gospodarczego nie wpłynęła na wagę problemu nadużywania alkoholu w społeczeństwie. Co istotne, wyrażone w ustawie cele, (...) nie są tylko postulatami politycznymi, lecz mają charakter wiążących norm prawnych".
  Sąd nie przyjął też argumentacji, że w innych miastach podobne zapisy funkcjonują, stwierdzając przy tym , iż: (…) organ nadzoru (tu Wojewoda) w każdej chwili może podjąć stosowne w tym zakresie działania i wskazane uchwały zakwestionować (...)

To tyle jeżeli chodzi o aspekt prawny i interpretację przepisów przez WSA. Zainteresowanych odsyłam do zapoznanią się z treścią wyroku – link: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DE5BD92B3

 Co ciekawe spór „o odległości” trwa w Przedborzu od 2010 roku. Po ostatnim wyroku WSA, uchwałą RM z sierpnia br. zwiększono odległości do 50 metrów dla punktów sprzedaży oraz 100m dla punktów podawania alkoholu. Orzecznictwo sądowe i polityka społeczna służąca ochronie zdrowia obywateli, skutkuje tym, iż obecnie w samorządach występuje tendencja zwiększania spornej odległości. Ostatnio odległości zwiększono nawet  Warszawie. Przypomnę w Oleśnicy obowiązuje 30 metrów w lini prostej. 

Radni zdecydują 

Do zapoznania się podnoszonymi przez WSA argumentami, zachęcam w szczególności radnych, którzy zdecydują o ewentualnych zmianach uchwały. Niestety niektórzy radni decyzję, bez większych analiz już podjeli, stwierdzając, że przepisy są "archaiczne" i nie mają umocowania w oleśnickiej rzeczywistości.

W tak ważnych sprawach pośpiech nie jest wskazany. Osobiście, ponieważ mam wątpliwości, do podjęcie optymalnej decyzji potrzebuje więcej informcji, dlatego oczekuję na wydanie opinni prawnej w tej kwesti. Dodatkowo otrzymuję sygnały, iż środowiska szkolne są zaniepokojone możliwością "przybliżenia" punktów sprzedaży alkoholu do szkół. Dlatego oczekiwałbym w tej sprawie również stanowiska oleśnickiego ZOS-u.

Ze spokojem, bez podtekstów politycznych,  należy się zastanowić czy zmiana sposobu mierzenia odległości czy zastosowanie odstępstwa od uchwały dla konkretnego punktu sprzedaży alkoholu, da impuls do rozkwitu  oleśnickiego rynku? Ponadto, należy zadać pytane czy wprowadzenie proponowanego zapisu mierzenia odległości nie będzie sprzeczne z zasadą prawną, mówiącą iż normy stanowione przez prawodawcę powinny być sformułowane w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny.

               Ogródki letnie to oczekiwany przez mieszkańców sposób zagospodarowania miejskiego rynku

Lokale gastronmiczne to sposób na "ożywienie" starówki

W centrum miasta wciąż powstają nowe lokale handlowe, niemal każdy deweloper budujacy nowy budynek, część parterową przeznacza pod "handel i usługi". Podaż lokali jest z roku na rok coraz większa. Należy też pamietać, iż lokali będących z zasobach ZBK jest coraz mniej, przez lata wiele lokali zostało sprzedanych.

Osobiście jestem za rozbudową usług gastronomicznych na oleśnickim rynku np. poprzez instalację ogródków letnich. To właśnie ogródki dają poczucie, że rynek „żyje” i nie zamiera w godzinach wieczornych. Tak jest w wielu miastach i tak może być w Oleśnicy. Ale jak wiemy taka działalność jest uciażliwa dla mieszkańców Rynku. Taka sytuacja miała miejsce kilka lat temu, gdy przy ratuszu funkcjonował, zaledwie jeden, ogródek letni, a mieszkańcy starówki wnosili skargi na jego działalność. Temat ten pozostaje kwestią otwartą, wartą uspołecznienia w ramach konsultacji z udziałem zainteresowanych przedsięwzięciem przedsiębiorców, mieszkańców i władz miasta.

Pożądanym kierunkiem jest zagospodarowanie miejskich lokali pod usługi. Dobrym przykładem zagospodarowanie lokalu w centrum miasta jest również otwarta ostatnio pracownia spółedzielni artystycznej MAK.

Można oczywiście dokonać zmian sposobu mierzenia odległości punktów sprzedaży od obiektów chronionych i liczyć, że ta zmiana da implus "ożywienia" rynku, ale nowa propozycja musi być zgodna z prawem. Należy jednocześnie pamiętać, że zmiana „archaicznego” sposobu mierzenia odległości, może skutkować tym, że np. w bliskość, niemal tuż za ogrodzeniem, oleśnickich szkół pojawi się alkohol. A na takie negatywne skutki  nikt z radnych nie powinien pozwolić. 

Każdy pomysł jest warty rozważenia.

Istnieją narządzia prawne zachęcające przedsiębiorców do inwestycji i prowadzenie działalności na terenie miasta. Wprowadzenie kolejnych takich rozwiązań jest obecnie tematem rozważań klubu radnych Oleśnica Razem. Jeżeli przedsiębiorcy czy radni maja swoje propozycje to czas i miejsce na rozmowy zawsze się znajdze. Oby tylko polityczne emocje nie przysłoniły merytorycznych argumentów.

 

 


KomentarzeAktualności

Oleśniczanie oddawali krew dla Polski

W sobotę 21 lipca na parkingu przed sklepem Intermarche w ramach ogólnopolskiej akcji "Zbieramy krew dla Polski oleśniczanie honorowo oddawali krew.

czytaj więcej...
Oleśnickie impresje

 12 lipca br. w Galerii Brama Wrocławska odbyła się promocja albumu fotograficznego pt. ,,Oleśnickie impresje" autorstwa Zbigniewa Podurgiela. Jest to pierwszy monograficzny album z fotografiami o Oleśnicy.

czytaj więcej...
Dalej robić swoje ...

Obejmując funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej wiedziałem, że czeka mnie spore wyzwanie, które wymagać będzie dużego zaangażowania oraz przygotowania do pracy w najważniejszej komisji Rady Miasta. 

czytaj więcej...
Park Kopernika oświetlony !

Uruchomiono oświetlenie w parku Kopernika  !

czytaj więcej...
Porozmawiajmy o Serbinowie - relacja z debaty

 Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące spraw osiedla Serbinów. Tym razem zgodnie z Państwa sugestiami gościem spotkania był burmistrz Michał Kołaciński.

czytaj więcej...
Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o absolutorium

Komisje stałe Rady Miasta Oleśnicy w trakcie majowych posiedzeń roboczych dokonują analizy wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Oleśnicy. Pierwszy raz w historii oleśnickiego samorządu radni opozycji zbojkotowali tak ważne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

czytaj więcej...

Newsletter