Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2016-12-10 
Drukuj PDF Wyślij link

Spotkanie z mieszkańcami – plany inwestycyjne SM Zacisze

Autor: Paweł Bielański 

 W czytelni biblioteki „Pod Pegazem” w SP nr 6 odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami. Tym razem zaprosiliśmy prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” Wojciecha Świtonia. Głównym tematem spotkania były plany inwestycyjne „Zacisza” na terenie osiedla Serbinów.

Nowe bloki na osiedlu z programu "Mieszkanie Plus" ?

W 2015 roku decyzją burmistrza M. Kołacińskiego, za akceptacją Rady Miasta Oleśnicy, dokonano transakcji kupna-sprzedaży, pomiędzy gminą miasto Oleśnica oraz SM „Zacisze”. W skutek czego SM „Zacisze” jest obecnie właścicielem gruntów od tzw. górki wzdłuż ul. Sucharskiego do jednostki Straży Pożarnej. Z kolei Miasto Oleśnica stało się właścicielem nieruchomości przy ul.Kopernika 13 tj. budynku dawnego biurowca "Zacisza" oraz budynków magazynowo-biurowch (gdzie znajdował się wcześniej składcelny).

Tereny zaznaczone żółtą linią należą w całości do SM "Zacisze"

Dzięki tej transakcji miasto Oleśnica, poprzez Zakład Budynków Komunalnych, dokonuje obecnie modernizacji i remontów zakupionych budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Jest to bardzo pożądana i oczekiwana inwestycja, gdyż deficyt mieszkań socjalnych w naszym mieście jest  wysoki. Z kolei, SM „Zacisze” dysponuje obecnie dużą nieruchomością gruntową, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne. Prezes spółdzielni Wojciech Świtoń, pozytywnie ocenił nabycie gruntów od miasta Oleśnicy, gdyż dzięki tej transakcji ewentualny sposób zabudowy tego terenu, leży w gestii samych spółdzielców, a nie np. deweloperów, którzy z reguły silnie intensyfikują gęstość zabudowy, co budzi zrozumiałe protesty mieszkańców. Według słów prezesa, spółdzielnia nie ma na chwilę obecną sprecyzowanych planów dla tego terenu, a zarząd „Zacisza” wstrzymuje się z decyzją sposobu zagospodarowania, oczekując na przepisy wykonawcze dot. rządowego programu mieszkaniowego „Mieszkanie Plus”. Prezes Świtoń poinformował, iż główne założenia tego programu w branży spółdzielców oceniane są pozytywnie, jednakże dopiero poznanie precyzyjnych wytycznych programu, zadecyduje o podjęciu dalszych działań przez zarząd spółdzielni. Prezes zapewnił równocześnie mieszkańców, iż ostateczną decyzję o rozpoczęciu inwestycji na tej nieruchomości, zostaną podjęte przez członków spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. W chwili obecnej nieruchomości te pozostają w użytkowaniu jako tereny zieleni.

Czy w przyszłości tzw. „górka” może być zlikwidowana ?

Na tak postawione pytanie prezes SM odpowiedział wymijająco, jednocześnie sugerując, iż tereny „górki” mogą być przeznaczona np. pod parking, gdyż wąski pas gruntu w tym miejscu wyklucza posadowienie budynku.W sprawie likwidacji górki zająłem stanowisko, iż powinna zostać pozostawiona w obecnej formie, gdyż stanowi ciekawe miejsce zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla zarówo w okresie zimowym, jak również w pozostałych porach roku. "Górka" na stałe wpisała się w osiedlowy krajobraz, jest jednym z charakterystycznych symboli Serbinowa. Jedyną wskazaną inwestycją w tym miejscu, jest budowa/remont utwardzonej ścieżki dla pieszych biegnącej obok górki oraz zabezpieczenie przyległego parkingu poprzez nasadzenie żywopłotu wzdłuż całego terenu parkingowego.

 Górka powinna zostać ! Remontu wymga ścieżka dla pieszych oraz uzupełnienie ubytków żywopłotu wzdłuż parkingu. 

"Zacisze" planuje podłączenie do miejskiej ciepłowni 

Kolejnym ważnym punktem dyskusji, był temat podłączenia bloków mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni do miejskiej ciepłowni zarządzanej przez MGK Oleśnica. Prezes Świtoń ujawnił, iż pomysł został zaczerpnięty od spółdzielców z Dzierżoniowa, którzy pozytywnie oceniają wdrożone rozwiązanie, argumentując iż koszty ogrzania wody są niższe, a dodatkowo eliminowane jest zagrożenia zatrucia czadem czy wybuchu, które występują przy obecnym sposobie ogrzewania wody tj. poprzez gazowe przepływowe podgrzewacze wody (potocznie zwane "junkersami"). Koszty modernizacji i budowy instalacji do przesyłu ciepłej wody z Zakładu Gospodarki Cieplnej pokryte zostaną z funduszu remontowego „Zacisza”. Na kanwie burzliwej dyskusji, którą wywołał ten temat, oceniam, iż podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budzi wśród mieszkańców wiele kontrowersji, zatem konieczne jest pełne przestawienie przez zarząd SM "Zacisza" mieszkańcom, członkom spółdzielni pełnej analizy tej inwestycji oraz jej ekonomicznego uzasadnienia.

Prezes SM "Zacisze"  W. Świtoń odpowiadał na pytania mieszkańców i radnych.

 Osiedlowe problemy

Kolejnym punktem spotkania, było omówienie planów budowy nowych miejsc parkingowych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na osiedlu. Prezes SM poinformował, iż kolejne miejsca parkingowe mogą powstać w pasie zieleni przy ul. Sucharskiego, ale dopiero po opracowaniu szczegółowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Ponadto zdeklarował, iż „Zacisze” jest zainteresowane budową parkingów na terenach zielni wzdłuż ul. Podchorążych, które obecnie wpisane są w wojewódzkie plany  jako obwodnica drogi wojewódzkiej nr 451. Jak już wiadomo, obwodnica zaplanowana jest w innej lokalizacji tj. jako łącznik „startej ósemki”, poprzez tereny lotniska, do ulicy Krzywoustego. Zatem po zmianach planów są to potencjalne tereny do zagospodarowania m.in z przezneczeniem pod zatoki parkingowe. Grunty te należą do gminy miasta Oleśnicy i tutaj konieczne będzie współpraca z władzami miasta. Temat pozostaje zatem otwarty, w 2017 roku planujemy zaprosić na spotkanie z mieszkańcami burmistrza Michała Kołacińskiego wówczas z pewnością do tego zagadnienia wrócimy.
    W tym punkcie spotkania przedstawiłem prezesowi "Zacisza", wniosek dot. montażu lustra drogowego naprzeciw wyjazdu z terenów garaży przy ul. Sucharskiego (pisałem o tym temacie tutaj:
bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6806/lustro-drogowe-na-sucharskiego). Prezes Świtoń wyraził aprobatę dla takiego rozwiązania, zatem będę podejmował dalsze kroki w celu montażu lustra na tym niebezpiecznym wyjeździe.

Poruszano również tematy bezpieczeństwa pożarowego osiedla, gdzie mieszkańcy wspominali prezesowi uwagi z poprzedniego spotkanie, na którym przedstawiciele Straży Pożarnej zgłaszali uchybienia i uwagi, dot. miejscowych utrudnień dojazdu do bloków mieszkalnych (m.in. słupki w osi chodników czy zbyt wysokie drzewa, które uniemożliwiają rozłożenie drabin strażackich). Prezes Świtoń zdeklarował temat przeanalizować i podjąć ewentualne kroki naprawcze.

                             Zdjęcie: Fragment zniszczonego chodnika przy bloku Sikorskiego 3

Krótko omówiliśmy, również problemy remontów chodników, m.in. łącznika ul. Sucharskiego z ul. Sikorskiego, który został wyremontowany przez Sekcje Dróg Miejskich oraz w części przez SM Zacisze. Po remoncie tereny zieleni wzdłuż chodnika zostało mocno zdewastowane, wg deklaracji prezesa Zacisza oraz dyrekcji SDM „na wiosnę” trawnik ma być poddany zabiegom rekultywacyjnym. Mieszkańcy ul. Sikorskiego zgłosili ponownie prośbę o remont chodnika biegnącego wzdłuż bloku Sikorskiego 3. Jest to ostatni fragment chodnika w tej części osiedla, który nie był remontowany od początku powstania osiedla. Remontu wymaga około 70 metrowy łącznik, który przebiega w większości przez tereny należące do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) oraz w małej części do jednej ze wspólnot mieszkaniowych. W ocenie mieszkańców obecny stan chodnika zagraża  bezpieczeństwu pieszym. W tej sprawie  decyzja o remonice leży w gestii WAM-u, do której wraz z radnym Z. Nagórnym, będę kierował ponowne wnioski o przeprowadzenie remontu tego odcinka chodnika.

Kolejne spotkanie konsultacyjne za nami, pojawiły się nowe zagadnienia i problemy do rozwiazania.Serdecznie dziękuje wszystkim obecnym na spotkaniu mieszkańcom za udział w dyskusji i wniesienie cennych uwag dotyczących naszego osiedla oraz całego miasta. Jednocześnie już teraz zapraszam na kolejne spotkania w 2017 r.


Relacja ze spotkania przestawiona na lokalnym portalu internetowym:  mojaolesnica.pl/19715,rozmawiali-o-planach-spoldzielni.php


 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter